Raamovereenkomsten

Deze tekst heb ik (voorlopig) geleend uit een andere website!

Wat is een raamovereenkomst?

Een raamovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen één of meer aanbestedende diensten en één of meer ondernemers met als doel het plaatsen van een stroom van toekomstige opdrachten. U spreekt voor de looptijd van de overeenkomst een aantal voorwaarden af (zoals prijs, kwaliteit, hoeveelheid en levertijd) waaronder de opdrachten (nadere overeenkomsten) zullen worden gegund.

Wanneer een raamovereenkomst?

Een raamovereenkomst heeft betrekking op een in de raamovereenkomst beschreven categorie producten, diensten of werken. Aanbestedende diensten hebben vaak behoefte om op korte termijn een opdracht te gunnen. Het doorlopen van een Europese aanbestedingsprocedure duurt dan te lang voorafgaand aan elke individuele opdracht. Na het aanbesteden van een raamovereenkomst wordt het mogelijk om bij een concrete opdracht snel een eenvoudig offerte- en gunningstraject te doorlopen, omdat u tijdens de aanbestedingsprocedure al een groot aantal voorwaarden bent overeengekomen waaronder toekomstige opdrachten gegund worden (zoals prijs, kwaliteit, hoeveelheid, leveringsvoorwaarden, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom en levertijd).

Soms voorziet u een stroom van toekomstige opdrachten, bijvoorbeeld gelijksoortige opdrachten die met een zekere regelmaat worden verstrekt. Dan moet u de totale waarde van de opdrachten over de afgelopen (of de komende) twaalf maanden vaststellen of ramen. Wordt de Europese aanbestedingsdrempel overschreden, dan zou u elke afzonderlijke opdracht Europees moeten aanbesteden. In een dergelijk geval is het eenmalig Europees aanbesteden van een raamovereenkomst voor dit soort gelijksoortige opdrachten sterk aan te bevelen. U kunt dan volstaan met het organiseren van één Europese aanbesteding, en kunt de afzonderlijke opdrachten aan de gecontracteerde raamcontractpartijen gunnen.

Welke procedure om een raamovereenkomst te sluiten?

Als de gezamenlijke waarde van de onder de raamovereenkomst(en) geraamde opdrachten meer dan de Europese aanbestedingsdrempel bedraagt, bent u verplicht een Europese aanbestedingsprocedure te volgen. U volgt in de regel een openbare of niet-openbare EU-aanbestedingsprocedure. In specifieke gevallen mag u één van de andere procedures toepassen.

Welke soorten raamovereenkomsten?

Er zijn 3 soorten raamovereenkomsten, waarbij bij 2 van die soorten een variant mogelijk is.